Algemene voorwaarden en klachtenregeling

 1. Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten is een samenwerkingsverband van afzonderlijke advocatenpraktijken al dan niet in de vorm van eenbesloten vennootschap. Een lijst van de aangesloten advocaten, hierna te noemen “de afzonderlijke partners” wordt op verzoek toegezonden.
 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de afzonderlijke partners, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Van Wijngaarden & Toxopéus Advocatenwerkzaam zijn, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.
 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de afzonderlijke partners als zodanig. Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten is dan ook geen partij en aanvaardt geen aansprakelijkheid.
 1. Het staat de afzonderlijke partners vrij verleende opdrachten onder hun verantwoordelijkheid door de door hen aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 2. De afzonderlijke partners zullen bij de uitvoering van de hen verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hen in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De afzonderlijke partners zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de afzonderlijke partners.
 3. Indien de uitvoering van een opdracht door een afzonderlijke partner leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van die afzonderlijke partnerwordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de afzonderlijke partner komt.
 4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de afzonderlijke partner in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.
 5. De afzonderlijke partners zijn gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 4, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de afzonderlijke partners voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 6. Indien één of meer derden van de afzonderlijke partners vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of namens de afzonderlijke partners aan de opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten in verband met die vordering in alle opzichten vrijwaren.
 1. Betaling van declaraties van de afzonderlijke partners dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn de afzonderlijke partners en hun afzonderlijke Stichtingen Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan de afzonderlijke partners verschuldigd is.
 1. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. Indien een afzonderlijke partner als eisende partij optreedt, is hij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.
 1. De afzonderlijke partners hebben het recht het door hun gehanteerde basis uurtarief en de door hen gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of wanneer een verhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.
 1. Klachten over de dienstverlening van Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten of over de omvang van de declaratie dienen binnen zes maanden nadat het betreffende feit ter kennis van de opdrachtgever is gekomen, dan wel binnen zes maanden na de factuurdatum, schriftelijk te worden gericht aan de behandelende advocaat of aan de klachtenfunctionaris mr. K.M. van Wijngaarden. De opdrachtgever ontvangt binnen vier weken na indiening van de klacht een schriftelijke reactie.

Geschillen naar aanleiding van de uitvoering van de dienstverlening van Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht door de civiele rechter, in welk geval uitsluitend de rechter te Rotterdam bevoegd is, behoudens het recht van Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten om als eisende partij het geschil aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam en zijn opgenomen op de website van Van Wijngaarden & Toxopéus Advocaten.